Pojištění odpovědnosti

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti za újmu

Tento druh pojistné ochrany zajistí odškodnění třetí strany v případě vzniku majetkové újmy (škody) nebo újmy na životě, zdraví a jejich následných finančních škod či jiné nemajetkové újmy (právo na ochranu osobnosti). K takové újmě může dojít i bez konkrétního zavinění/pochybení Vaší společnosti a v důsledku objektivní odpovědnosti, kterou Vaše firma nese, můžete za ni být právně odpovědni.

S ohledem na fakt, že počet i výše nároků pro porušení právní povinnosti neustále roste, pojištění odpovědnosti za újmu sjednané s ohledem na rozsah činnosti firmy, její teritoriální záběr, možné škody a jejich výši nabývá na obzvláštní důležitosti.

Sjednat online u Maxima pojišťovny

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem či vadně vykonanou prací

Pokud je předmětem činnosti Vaší firmy výroba zboží, poskytování služeb nebo jejich prodej, nelze než doporučit rozšířit pojištění obecné (provozní) odpovědnosti o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem či vadně vykonanou prací. Taková pojistná smlouva odškodní nároky třetích stran pro újmu na jejich zdraví, životě a majetku, k němuž došlo z důvodu vady užívaného výrobku či pojištěným subjektem poskytnuté služby (vykonaná práce).

Odpovědnostní pojistnou ochranu společnosti v souvislosti s výrobky může vhodně doplnit pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu.

Sjednat online u Maxima pojišťovny

Pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu

Jak již název produktu napovídá, je určen k pokrytí nákladů, které vzniknou v důsledku rozhodnutí stáhnout vadný výrobek z trhu a předejít tak dalším nebo možným škodám a poškození značky vaší společnosti. Rozsah pojistného krytí lze přizpůsobit Vašim konkrétním potřebám a požadavkům tak, aby byly pojištěním pokryty veškeré relevantních náklady vaší společnosti a případně také dalších článků prodejního řetězce související se stažením výrobku z trhu.

Pojištění profesní odpovědnosti při výkonu odborné činnosti

Toto pojištění pokrývá finanční újmy vzniklé třetím stranám při poskytování odborných služeb. Výčet profesí, pro něž je pojištění povinné, je dán příslušnou legislativou a zahrnuje takové činnosti jako výkon advokacie, poskytování auditorských služeb, daňového poradenství, projekční a architektonické služby nebo lékaře a lékárníky atd. Ochrany poskytované tímto pojištěním mohou využít i další profese, na které se povinnost přímo nevztahuje např. účetní, ICT, poradci/konzultanti atp.

Pojištění odpovědnosti za újmu v důsledku závažné havárie

Sjednání a udržování tohoto pojištění je pro firmu povinné v případě, že v rámci své podnikatelské činnosti vyrábí, zpracovává nebo skladuje nebezpečné chemické látky vyjmenované v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Smyslem pojištění je pak odškodnit třetí strany za újmy na zdraví, životě, majetku nebo také na životním prostředí, ke kterým došlo únikem takových látek, jejich požárem nebo explozí.

Sjednat online u Maxima pojišťovny

Pojištění ekologické újmy

Provozujete-li některou z činností uvedených v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, u nichž je riziko vzniku ekologické újmy s náklady na její odstranění vyššími než 20 000 000 Kč, dává Vám tento zákon možnost (vedle vyjednání a udržování bankovní záruky v odpovídající výši) naplnit jeho literu také tím, že se proti vzniku takovéto škody pojistíte.
Vhodné pojištění za vás uhradí nejen samotné náklady na nápravu ekologické újmy vzniklé náhlým nebo postupným znečištěním životního prostředí, ale i újmy na životě, zdraví a majetku postižených třetích osob, náklady na možnou prevenci dalšího znečištění do budoucna, či vaše náklady na právní obranu před vznesenými nároky na odškodnění.
Pojištění je vhodné i pro firmy, které sice nemají s ohledem na rozsah a podmínky své činnosti zákonný požadavek na finanční zajištění, ale přesto mohou způsobit újmu na životním prostředí. Navíc, nemusí jít vždy jen o průmyslové firmy, ale také poradenské a konzultantské, které působí v oblasti životního prostředí.

Provozování vaší činnosti a případný vznik újmy tak v případě sjednání pojištění nebude mít negativní dopad do hospodaření vaší společnosti, když zákon je striktní v požadavku na znečišťovatele na úhradu veškerých vzniklých újem.