Pojištění majetku

Pojištění majetku a přerušení/omezení provozu

Toto pojištění zabezpečí ochranu fyzického majetek firmy v případě jeho poškození nebo zničení v důsledku živelního nebezpečí a snížení finančních ztrát společnosti v případě, že má majetková škoda dopad na provoz firmy a její schopnost provozovat svou podnikatelskou činnost. Pojištění majetku je možné sjednat v různém rozsahu pokrytých nebezpečí. Od nejširšího tzv. „All risks“ krytí až krytí pouze těch základních nebezpečí – označováno jako FLEXA (Požár, Úder blesku, Výbuch, Pád letadla nebo jeho součástí a nákladu). Pojištění lze dále doplnit o řadu připojištění jako pojištění odcizení, vandalismu/sprejerů, pojištění přepětí/podpětí, pojištění skel atp.

Sjednat u Maxima pojišťovny

Pojištění vozidel včetně doplňkových připojištění

K ochraně řidiče vozidla lze sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – jde o povinné smluvní pojištění, které za Vás uhradí újmu způsobenou na zdraví, životě a majetku třetí strany, včetně případného ušlého výdělku či zisku poškozených osob, a také náklady na nutné právní zastoupení a obhajobu v případě složitějších škod.

Způsobem, jak se pojistit pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku havárie, živelní události, odcizení a vandalismu je sjednat havarijní pojištění vozidla. Rozsah pojistného krytí lze rozšířit o řadu připojištění, např. pojištění skel vozidla proti rozbití, pojištění asistence a náhradního vozidla v případě nehody a poruchy vozidla, pojištění úrazu přepravovaných osob v souvislosti s nehodou, pojištění poškození a ztráty zavazadel atd. Pojištění vozidel lze dále doplnit o pojištění rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a pojistným plněním (tzv. GAP pojištění) a pojištění právní ochrany.

Pojištění kybernetických rizik

Pojištění kybernetických rizik pomůže stabilizovat situaci firmy v případě úniku osobních údajů nebo citlivých dat a informací z firemní počítačové sítě, jednotlivého počítače a mobilního zařízení, nebo při výpadku přes internetovou síť poskytované služby. Pokryje nejen náklady na straně pojištěného, které mu vzniknou v souvislosti s cíleným útokem na jeho data nebo informace, ale také odškodní třetí strany, jejichž údaje byly takto zveřejněny. Dalšími rozšířeními rozsahu krytí lze docílit skutečně komplexní ochrany proti kybernetickým hrozbám.

Pojištění pohledávek

Pojištění je dalším způsobem, jak řídit pohledávky vůči vašim obchodním partnerům, a zabezpečit se pro případ jejich platební neschopnosti nebo platební nevůle. Ve výsledku může mít sjednání vhodné pojistné ochrany nemalý pozitivní dopad na aktuální hospodaření vaší firmy a její další budoucí růst umožněný zvýšením kredibility u bankovních institucí a větší jistotou při navazování nových obchodních vztahů, třeba i v jiných teritoriích. Tento druh pojištění je zejména vhodný pro společnosti, které pravidelně dodávají služby nebo výrobky na trh. Méně vhodný je pro jednorázové dodávky např. investičních celků.

Pojištění terorismu a násilností

Možnost vzniku škody na majetku firmy nebo souvisejícím přerušením provozu v důsledku teroristického činu zvažuje jako jednu z možností ohrožení dalšího fungování firmy stále větší množství společností. A to zejména v posledních letech, kdy jsou teroristické hrozby daleko patrnější a více se přibližují hranicím dříve bezpečných zemí.
Co vlastně považujeme za terorismus? Jde o nezákonné použití násilí vůči osobám nebo majetku za účelem dosažení určitých politických záměrů. Cílem je zastrašit a přinutit vládu, jednotlivce atp. ke změně jednání, záměrů, politiky atp. V závislosti na předmětu činnosti firmy a jejím geografickém působení lze základní krytí nebezpečí terorismu vhodně rozšířit také o krytí pro případ sabotáže, vzpoury, státního převratu, výtržností, srocení, stávky a občanských nepokojů.
Pro některé z činností firem jako provozování hotelů, letišť, akcí s vysokým počtem účastníků atp. je pak vhodným doplňkem pojištění odpovědnosti v případě teroristického útoku, kdy firma může být činěna odpovědnou za vzniklé následky na majetku, životě a zdraví třetích osob tím, že např. provedli nedostatečná bezpečnostní opatření proti útoku.

Pojištění zpronevěry

Pojištění kryje finanční škody způsobené společnosti podvodným jednáním nebo trestným činem jejich zaměstnanců a to především formou zpronevěry (i ve spolupráci s třetími osobami), případně také prostým odcizením firemních finančních prostředků nebo sofistikovaněji pomocí bankovních převodů nebo paděláním či pozměňováním peněz. Možné narušení kybernetické bezpečnosti firmy související s podvodným jednáním zaměstnance a třetích stran nabývá čím dál většího významu a mělo by být řešeno komplexně i pomocí dalších pojištění.

Pojištění únosu a vydírání

Sjednání pojištění únosu by měla zvážit každá společnost, která vysílá své zaměstnance do nestabilních zemí nebo zde má své lokální zaměstnance, a při tom dbá na jejich bezpečnost a zachování života, zdraví. Nebo se obává možných následků vydírání, zajetí, napadení nebo ohrožování jejich zaměstnanců, nebo dopadů na své obchodní aktivity v případě hrozby např. poškozením majetku firmy, kontaminací výrobků, napadením/odcizením elektronických dat, narušením / překažením obchodů atp.